loader

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení
Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Michala Jiříčka, IČO: 675 08 952, místem podnikání Bratří Sousedíků 1901, 760 01 Zlín (dále jen „Realitní makléř“), shrnující postupy a procesy při ochraně osobních údajů, které Realitní makléř uplatňuje při provozu webových stránek www.buda-reality.cz (dále jen „Webová stránka“) a při poskytování služeb klientům.

2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů
2.1. Realitní makléř zpracovává osobní údaje pro níže uvedené účely v odst. 2.2 a 2.3 těchto Zásad.
2.2. Za účelem plnění smluvního vztahu mezi Realitním makléřem a zákazníkem, zpracovává Realitní makléř osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu:
o jméno a příjmení,
o adresa bydliště,
o případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rodné číslo či datum narození
o číslo dokumentu prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas apod.)
o adresa elektronické pošty,
o telefonní číslo,
o číslo účtu,
o případně také adresa pro doručování.
2.3. Pokud zákazník udělil Realitnímu makléři souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Realitního makléře, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Realitní makléř za těmito účely následující osobní údaje zákazníka:
o jméno a příjmení,
o adresu bydliště,
o adresu elektronické pošty,
o telefonní číslo,
o případně také adresa pro doručování.

3. Podmínky zpracování osobních údajů
3.1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, za jakými byly shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení příslušné smlouvy mezi Realitním makléřem a zákazníkem, a to elektronicky automatizovaným způsobem.
3.2. Realitní makléř je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v případě zpracování:
3.2.1. dle odst. 2.2, tedy za účelem plnění smluvního vztahu je takovou třetí osobou:
- osoba určená za účelem vypracování smluvních dokumentů pro realizaci obchodu
- finanční a pojišťovací instituce pověřená pro zajištění dokumentů pro realizaci obchodu
- osoba nebo osoby, které jsou přímým účastníkem realizace obchodu
- finanční, stavební, katastrální úřad či případně jiné instituce nebo osoby za účelem jednání pro realizaci obchodu
3.2.2. dle odst. 2.3., tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Realitního makléře, vč. šíření Obchodních sdělení je takovou třetí osobou marketingová společnost a softwarová společnost zabývající se údržbou.

4. Povinnost poskytnutí údajů zákazníkem
4.1. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem Realitnímu makléři je smluvním požadavkem, přičemž neposkytnutí osobních údajů:
4.1.1. dle odst. 2.2, tedy za účelem plnění smluvního vztahu zamezuje uzavření smlouvy podle všeobecných obchodních podmínek;
4.1.2. dle odst. 2.3., tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Realitního makléře, vč. šíření Obchodních sdělení nezamezuje uzavření smlouvy a v případě neudělení souhlasu se zpracováním za tímto účelem nebude se zákazníkem nakládáno jinak, než kdyby souhlas udělil.

5. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů
5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
5.1.1. Zákazník má právo odvolat souhlas, který udělil při registraci za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Realitního makléře, vč. šíření Obchodních sdělení, a to zasláním žádosti na email: [email protected].
5.2. Právo odvolat souhlas se zasíláním Obchodních sdělení
5.2.1. Bez ohledu na výše uvedené právo v odst. 5.1, zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zasíláním Obchodních sdělení, a to zasláním žádosti na email [email protected].
5.3. Právo na přístup k osobním údajům
5.3.1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě, ve smyslu práva získat potvrzení od Realitního makléře, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
o účely zpracování;
o kategorie dotčených osobních údajů;
o příjemci, nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje zákazníka byly, jsou či budou zpřístupněny;
o plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popřípadě kritéria k jejímu určení;
o existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
o skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně souvisejících informací.
5.3.2. Realitní makléř poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníkovi bezplatně. V případě dalších kopií za přiměřený poplatek.
5.4. Právo na opravu osobních údajů
5.4.1. Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které Realitní makléř zpracovává. Zároveň má zákazník právo na doplnění jeho osobních údajů.
5.5. Právo na výmaz osobních údajů
5.5.1. Zákazník má právo na žádost o výmaz osobních údajů, které o něm Realitní makléř zpracovává, a to v případě kdy:
o Osobní účely již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
o zákazník odvolá souhlas, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
o osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
5.6. Právo na omezení zpracování
5.6.1. Zákazník má právo podat žádost o omezení zpracování jeho osobních údajů v případě kdy
o zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
o zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
o Realitní makléř již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
5.7. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.7.1. Zákazník má právo požádat o přenositelnost údajů včetně práva o přenos jeho osobních údajů Realitnímu makléři jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.
5.8. Právo na stížnost u dozorového úřadu
5.8.1. V případě, že zákazník nabyde dojmu, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, má právo podat na Realitního makléře stížnost dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Automatizované rozhodování
6.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

7. Cookies
7.1. Pro zkvalitnění Webových stránek používá Realitní makléř tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit Webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z Webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam na naše produkty.
7.2. Používáním Webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách
o Internet Explorer: windows.microsoft.com
o Google Chrome: support.google.com
o Mozilla Firefox: support.mozilla.org
o Opera: help.opera.com
o Safari: support.apple.com
7.3. Více informací ke cookies lze naleznout zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies.Cookies